Activate LAN whitelist

Please add me to the whitelist

ID: 1822159893
Server: Europe

Please add my ID to whitelist (LAN)
Server: Singapore
ID: 1849933338